Lipnickie biografie – Jakub Anioł

Do wielu już prezentowanych biografii lipniczan na łamach Wiadomości Lipnickich czy postaci historycznych na niniejszym portalu, dołączam biogram mego ojca Jakuba Anioła kończący ten cykl.
Urodził się 25 maja 1907 w Lipnicy Murowanej, zmarł. 30 października 1981 r. Całe jego dorosłe życie (od 1926 r.) związane było zawodowo z Urzędem Pocztowym w Lipnicy Murowanej, był listonoszem czyli, jak to się wówczas mówiło – doręczycielem pocztowym. Ta profesja umożliwiła mu wszechstronne poznanie obszaru Lipnic jak i ich mieszkańców, dla których przez 40 lat swego aktywnego życia zawodowego pełnił rolę służebną.
Dzieciństwo spędził w domu swoich dziadków, który stał obok kościoła św. Szymona, a dawniej miejsca domu rodzinnego tego wielkiego ziomka. Ta lokalizacja przyczyniła się zapewne do wzrastania w kulcie świętego Szymona, przekładając się na późniejszą drogę życiową bohatera niniejszego biogramu. Jego dziadek (ze strony matki) był kowalem, toteż pomagał mu w kuźni i sprzedaży wytworzonych w niej wyrobów na lipnickich jarmarkach. Wędrowali też wspólnie dalej, bezpośrednio do odbiorców. W mej pamięci pozostają jego opowiadania o marszrutach do Iwkowej szlakiem węgierskim. Ta królewska droga i legendy z nią związane (umiał barwnie opowiadać) była częstym motywem w gawędach przekazywanych swoim dzieciom.
Tradycje rzemieślniczej rodziny, nie mogły się nie wpisać w jego drogę życiową, wyuczył się szewstwa, którą to umiejętność zdobył praktykując w latach młodzieńczych w jednym z miejscowych warsztatów. Tę wyuczoną profesję traktował jako zajęcie dodatkowe, czynił to prawie do samej śmierci.
Jak kult św. Szymona był nieodłączną częścią życiorysów lipniczan, tak i przynależność do bractw cechowych była ich trwałą dziejową spuścizną. Za dziadkiem kowalem został członkiem (bratem) cechu kowalskiego (kowalsko-krawieckiego), będąc przez długie lata (lata 60-te i 70-te XX w.) jego cechmistrzem (starszym cechu). Lipnica Murowana, którą w zasadzie nie opuszczał na dłużej przez całe swoje życie, była mu niezmiernie bliska, żył wciąż jej historią i dziedzictwem kulturowym uczestnicząc zarazem w bieżącym życiu kulturalno-społecznym. W młodości brał czynny udział w przedstawieniach teatralnych i grupach kolędniczych. Był członkiem Lipnickiej Orkiestry Dętej (grał na klarnecie) i druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczególnie bliska jego sercu była działalność w OSP Lipnica Murowana, gdzie pełnił funkcje społeczne, odznaczony został medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
W czasie okupacji niemieckiej należał do konspiracji – lokalnej placówki Armii Krajowej, w rodzinnym archiwum przechowały się dokumenty Jakuba Anioła pseudonim „Słowik” wydane przez Komisję Likwidacyjną do spraw byłej Armii Krajowej, dokonującej weryfikacji żołnierzy AK po ich ujawnieniu się (rozkaz rozwiązania Armii Krajowej z dnia 19 I 1945 r. ). Odznaczony został „Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami”. Spoczywa na „Starym” cmentarzu.

 

Małej postury, lecz mocny duchem i wiarą
Dawał mi życia wskazówki,
Z których nie zawsze skorzystałem,
A szkoda , byłbym mocny jak on.

oprac. Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm